Binnenkomst 

Tussen 8:15 en 8:30 komen de kinderen zelfstandig naar binnen en gaan aan het werk. 

Ouders zijn welkom in de school, tót het klaslokaal. Daar staat de leerkracht om de kinderen te ontvangen en begroeten. Uw kind gaat zelfstandig het lokaal binnen en gaat daar aan het werk. Dit vinden wij als school belangrijk, op het moment dat een kind (en u als ouder) kiest om het schoolgebouw en klaslokaal binnen te gaan, begint de schooldag en begint het schoolwerk voor de kinderen. Op deze wijze begint een schooldag in de groep met rust en structuur. 

We vinden het ook belangrijk dat ouders zich welkom voelen op school. Er is steeds 1 dag in de week waarop u, als u dat wenst, uw kind van 08.15 uur tot 08.30 uur in de klas kunt brengen en even met uw kind kijken naar zijn/haar werk. De dag wisselt per vakantie. In social schools wordt gemeld welke dag dat is. 

Hoe ziet een schooldag eruit 

8.30 -11:30 uur Werkperiode, inclusief zelf fruit eten 

11:30-12:15 uur Buiten spelen 

12:15-12:45 uur Lunchen 

12:45-14-30 uur Werkperiode en groepsactiviteiten 

14:30 uur Naar huis 

 

Vakgebieden 

Sociaal/emotioneel 

Binnen het Montessorionderwijs is veel aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van kinderen. In de heterogene groepen waar 6, 7 en 8 bij elkaar zitten leren kinderen op natuurlijke wijze samenwerken en omgaan met elkaar. Leerkrachten spelen hierbij een begeleidende rol. 

Ook werken we met “Klassenkracht”. We starten elk jaar met groepsvorming en doen allerlei kennismakingsactiviteiten. De groep maakt gezamenlijk een missie met afspraken hoe de groep met elkaar wil omgaan. 

Bewegen en gym 

Een keer in de week gymmen we in de gymzaal aan de Wilgenstraat. Op die dag nemen de kinderen hun gymtas met gymkleding, gymschoenen en een handdoek mee. Na de gym douchen alle kinderen zodat ze weer fris aan het werk kunnen. 

DoesburgBeweegt 

Door de gemeente Doesburg worden wij in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan B-fit. 

Jaarlijks doen onze kinderen mee met verschillende activiteiten als:  

  • pleinspelen 

  • clinics van sportclubs 

  • sportinstuiven 

  • ondersteuning bij bewegen van kinderen 

  • aandacht voor gezonde voeding 

Atelier 

Tijdens de lessen die worden gegeven tijdens ons Atelier (maandagmiddag) wordt aandacht besteed aan dans, drama, muziek, computervaardigheden en zwemmen (in overleg met het zwembad). Daarnaast wordt er op andere momenten gedurende het jaar ook aandacht besteed aan dans en drama (o.a. tijdens het Open Podium en dansles/ gym). 

Creatief 

Iedere week wordt er een tekenopdracht en/of handvaardigheidsopdracht gewerkt. Dit is een groepsactiviteit waar alle kinderen aan meedoen. De resultaten worden in de groep of in de gang tentoongesteld. 

Taal 

De montessori taalmaterialen zijn bij de eerste aanbieding en de oefenstof de basis. In de bovenbouw gebruiken we “Taal doen!”, de taalmethode voor het montessorionderwijs. De titel geeft aan waar de methode voor staat: Door doen leren de kinderen taal. In deze methode zijn de onderdelen spelling, taal, begrijpend lezen en woordenschat geïntegreerd.  

Lezen 

In de hele school is veel aandacht voor leesbevordering en leesmotivatie. Elke dag lezen de kinderen minimaal een half uur zelfstandig. Tijdens het eten wordt er door de leerkracht voorgelezen. Ook werken we met de methode “Leesparade” en voor begrijpend lezen met “Nieuwsbegrip”. 

Wij werken met een dyslexieprotocol voor de groepen 1 t/m 8. Dit dyslexieprotocol, ter inzage op onze school, passen we elk jaar aan de nieuwste ontwikkelingen aan.  

Bibliotheek 

Ter bevordering van de leesbeleving, belangstelling in lezen en boekpromotie, beschikken wij, in samenwerking met Bibliotheek Veluwezoom, over de Bibliotheek op School.  

Uw kind wordt bij inschrijving op ons Kindcentrum automatisch lid van de bieb. 

Rekenen 

In de midden- en bovenbouw werken we met de Montessori Rekenkast “Ik wil rekenen”. De kinderen leren hiermee rekenen op basis van begrip. Deze methode biedt een ruime hoeveelheid gevarieerde leerstof met de inzet van montessorimateriaal, waarmee kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van diverse software (o.a. Snappet en Rekentuin) voor het automatiseren en oefenen van de basisvaardigheden. 

Kosmisch onderwijs 

Kosmisch onderwijs is bedoeld om kinderen zicht te geven op hun plek tussen anderen, in de natuur, in deze wereld en in het universum. We gebruiken thema’s om alle vakgebieden zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis geïntegreerd aan te bieden. Ook rekenen, taal en lezen komen hierbij aan bod. De thema’s worden door middel van algemene lessen aangeboden. Na deze groepslessen kunnen kinderen individueel of in kleine groepjes aan het werk en zich verder verdiepen. Ook wordt aandacht besteed aan de actualiteit door regelmatig het Jeugdjournaal te kijken en te bespreken. 

Spreekbeurt, boekbespreking, werkstuk en topotoetsen 

In de bovenbouw zijn er opdrachten die thuis gemaakt of voorbereid moeten worden. Hierbij is hulp van ouders gewenst. Alle kinderen houden ieder jaar een spreekbeurt en een boekbespreking. Daarnaast maken de kinderen van de bovenbouw ieder jaar een werkstuk. Informatie hierover wordt aan de kinderen aan het begin van het schooljaar uitgedeeld en de uitleg hierover wordt in de groepen gegeven. Drie keer per jaar krijgen de kinderen topolijsten en –kaarten mee naar huis om te leren. Hierover maken ze een toets op school. Data worden via SocialSchools gedeeld. 

Digitale middelen/ Mediawijsheid/ ict vaardigheden 

In de groep zijn devices (Ipads en Chromebooks) aanwezig en in elk lokaal is een digibord. Wij werken hiermee voor het zoeken en verwerken van informatie en ook zetten wij educatieve programma’s in. Wij werken met een internetprotocol. Elk jaar doet de bovenbouw mee aan het onlineproject “MediaMasters”. Hierbij maken de kinderen kennis met mediawijsheid en krijgen inzicht in hun eigen mediagedrag. 

Er worden ook vaardigheden op ICT-gebied aangeleerd door middel van lessen die gegeven worden door de leerkrachten. 

Engels 

De kinderen starten Engels met de methode “Wings”. Het accent ligt hierbij op het vergroten van de luister- en spreekvaardigheid van de kinderen. Daarna gaan ze door met “Infoquest”, dit zijn informatieve boekjes.  

Kamp 

Elk jaar gaat de hele bovenbouw drie dagen op kamp. Informatie hierover krijgt u in de loop van het jaar.