Passend Onderwijs  

  

Sinds 2014 is de wet Passend Onderwijs in werking.  

In de wet Passend Onderwijs is een drietal doelstellingen opgenomen:  

*Alle leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben krijgen passend onderwijs. 

* Er is een samenhangend geheel van voorzieningen voor extra ondersteuning binnen en tussen de scholen. 

*Alle leerlingen maken een ononderbroken ontwikkelingsproces door. 

 

 Door de invoering van Passend Onderwijs hebben alle basisscholen een zorgplicht. Dit betekent dat de scholen er voor verantwoordelijk zijn om elk kind een passende onderwijsplek te bieden. Hiervoor vormen reguliere scholen en speciale (basis)scholen een samenwerkingsverband. Onze school hoort  bij het samenwerkingsverband Passend Onderwijs Doetinchem, Bachlaan 11, 7002 MZ Doetinchem, 0314-374104,  www.swvdoetinchem.nl.  

 

Schoolondersteuningsprofiel (SOP) 

Voor kinderen met specifieke onderwijsbehoeften wordt eerst gekeken of extra ondersteuning in de klas kan worden geboden. Het schoolondersteuningsprofiel vormt hiervoor het uitgangspunt.  

Het schoolondersteuningsprofiel biedt informatie over de kwaliteit van de basisondersteuning en over wat onze school verder aan ondersteuning biedt. Het legt vast waar onze school voor staat.  

 

Ons ondersteuningsprofiel bestaat uit de volgende onderdelen:  

*een korte typering van onze school en de kwaliteit van onze basisondersteuning;  

*de deskundigheid voor extra ondersteuning waarover onze school beschikt (binnen het eigen personeelsbestand en van buiten de school);   

*de voorzieningen die wij als school hebben om leerlingen extra ondersteuning te bieden.  

Indien wij geen passende onderwijsplek kunnen bieden, dan zoeken wij binnen het samenwerkingsverband naar een school die de juiste ondersteuning kan bieden.  

 

Ondersteuning voor de kinderen  

Wij proberen de ontwikkeling van uw kind zo goed mogelijk te volgen en het onderwijs aan uw kind aan te passen. De ondersteuningsstructuur staat uitvoerig beschreven in ons ondersteuningsplan. U kunt het eventueel op school lezen.  

 

Op ons MKC werkt Martine Banning als intern begeleider. Zij draagt zorg voor de continuering en kwaliteit van de ondersteuning in de basisschool als ook in de kinderopvang van Puck en Co.  Zij bespreekt de kinderen met de leerkracht tijdens groepsbesprekingen en begeleidt de leerkrachten bij het vormgeven van de extra ondersteuning voor de kinderen.  

 

Hoogbegaafdheid 

Wij vinden het op ons MKC belangrijk dat hoogbegaafde kinderen al vroeg gesignaleerd en gezien worden. In ons protocol hoogbegaafdheid staat beschreven hoe wij deze kinderen zo goed mogelijk ondersteunen in hun algehele ontwikkeling. 

Op ons MKC werkt een hoogbegaafdheidspecialist. Die is verantwoordelijk voor het invoeren en naleven van het beleid voor hoogbegaafde kinderen, waaronder: 

  • Goed onderwijs voor meer- en hoogbegaafde kinderen.  

  • Structureel aanbod van een flexgroep voor de onderbouw, middenbouw en bovenbouw. Onderwerpen zijn: uitdaging, executieve functies, van vaste naar groeimindset, de leerkuil, Bloom, ontmoetingen van gelijkgestemden. 

  • Professionalisering van het team over hoogbegaafdheid, aangaande specifieke en actuele kennis, signaleren, ondersteunen, visie naleven, coaching. 

Schooljaar 2020-2021 en 2021-2022 zijn we in Doesburg begonnen met het thema:  "Hoe zorgen we voor een goede overgang van de voorschoolse educatie naar basisschool en door naar de middenbouw?" 

  

Samenwerking praktijken 

Binnen ons Montessori Kind Centrum Anne Frank hebben wij een samenwerking met de volgende praktijken:  

  • Praktijk logopedie Renes, Ilse van Hemert  

Tel: 06-81499637 

 

  • Kinderfysiotherapie Doesburg, Babette Werdmölder  

 

 

Centrum voor Jeugd en gezin (CJG) 

Onze school werkt samen met het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).   

Iedere eerste donderdag is er op de ochtend van 8.15 uur tot 8.45 uur een maatschappelijk werker van het CJG aanwezig op onze school. Zij kan met ouders, leerkrachten en kinderen in gesprek gaan als er vragen zijn over de opvoeding of zorgen zijn over het kind.  Haar naam is Susan Blijerveld

Tevens is de maatschappelijk werker contactpersoon voor onze school van het Jeugdteam.  

 

IJsselgroep - Leerlingbegeleiding  

Via de educatieve dienstverlening IJsselgroep, hebben wij een samenwerkingsverband met een orthopedagoog. Voor onze school is dit Nina Giessen. Zij wordt ingezet vanuit het budget Passend Onderwijs. Zij neemt deel aan het ondersteuningsteam en kan tevens observaties uitvoeren of onderzoeken afnemen bij kinderen. Ook kan zij andere externe deskundigen van IJsselgroep raadplegen.   

  

GGD Noord-en Oost Nederland  

De Jeugdgezondheidszorg (JGZ) helpt bij het gezond en veilig opgroeien van kinderen van 0 tot 18 jaar. Dit doet de JGZ op het consultatiebureau, op school en in de wijk. Iedere school heeft een eigen JGZ-team. Dit JGZ-team bestaat uit een doktersassistent, een jeugdverpleegkundige en jeugdarts. 

 

Standaardonderzoeken 

Op de basisschool krijgen kinderen twee standaardonderzoeken. Dit gebeurt rond 6 jaar en rond 10 jaar door de doktersassistent. Bij deze onderzoeken wordt gelet op de groei en ontwikkeling. Ook wordt gevraagd hoe het met uw kind thuis, op school en in de vrije tijd gaat. Ouders/verzorgers zijn bij deze onderzoeken niet aanwezig. U krijgt thuis vooraf aan het onderzoek een brief met daarbij een vragenlijst. U kunt hierop ook aangeven of u vragen heeft over de gezondheid of het gedrag van uw kind.  

 

Spreekuren  

Zijn er bijzonderheden of heeft u vragen, dan wordt u samen met uw kind uitgenodigd voor het spreekuur van de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Ook kunt u zelf een afspraak maken als u vragen heeft over de ontwikkeling, gezondheid (gehoor, zien, motoriek, groei), welzijn of opvoeding van uw kind. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als eten, slapen, zindelijkheid, de sociaal-emotionele ontwikkeling en de puberteit (als het kind iets ouder is).  

Nog vragen of een afspraak maken:  

· Op werkdagen bereikbaar op telefoonnummer 088 355 60 00 of mail naar ggd@vggm.nl.  

· Ga naar www.vggm.nl/ggd/jeugdgezondheidszorg. Hier vindt u ook folders over opvoeden, opgroeien en gezondheid. 

 

Logopedie  

De logopedische screening voor alle groep 2 kinderen vindt jaarlijks plaats door een logopediste van de GGD op onze school. Ouders die denken dat er problemen zijn met de spraak van hun kinderen kunnen dit met de leerkracht bespreken. Andersom zal dit ook gebeuren. Daarnaast kan de leerkracht initiatief nemen voor advies of een aanvraag voor logopedisch onderzoek door de logopedist van de GGD of bij de logopediepraktijk van Renes. Dit gebeurt altijd met toestemming van de ouders.  

 

Meldcode: Stappenplan kindermishandeling & huiselijk geweld   

Onze school beschikt over een Protocol kindermishandeling en huiselijk geweld. Een samenvattend stappenplan geeft weer welke stappen wij ondernemen bij vermoeden van kindermishandeling en huiselijk geweld.   

Voor een nadere specificering verwijzen wij naar de Meldcode voor onze school.   

  

Stichting Leergeld  

Stichting Leergeld Doesburg wil ervoor zorgen dat ook kinderen uit gezinnen die het financieel wat minder hebben, kunnen meedoen met schoolse activiteiten als schoolreis en schoolkamp. Om mee te kunnen doen met buitenschoolse activiteiten (sport, dans, muziek, creatieve vorming) worden deze ook door Stichting Leergeld geheel of gedeeltelijk bekostigd. Stichting Leergeld is er voor kinderen van 4 t/m 17 jaar waarvan ouders een laag besteedbaar inkomen hebben en woonachtig zijn in Doesburg.  

U kunt een afspraak maken door te bellen met 0313-764000 of door een e-mail te sturen naar info@leergelddoesburg.nl.   

U kunt ook kijken op de website www.leergelddoesburg.nl  

  

Sociale veiligheid   

Ons uitgangspunt is dat de school een veilige, plezierig, leef-leergemeenschap wil zijn voor alle betrokkenen. Gedurende de hele dag wordt tijdens het werken en spelen, in de klas en op het plein aandacht besteed aan hoe we met elkaar en elkaars spullen omgaan. Hiertoe hebben we regels en afspraken.   

In ons Veiligheidsplan komt aan de orde wat op onze school wordt verstaan onder veiligheid en hoe wij hier aan werken.  

  

Voor het verbeteren en onderhouden van het sociale klimaat op onze school, wordt gewerkt met de ideeën van Klasse(n)kracht. We vinden dat de hele organisatie zo moet zijn dat pestprojecten niet nodig zijn. Als zich toch een geval van pesten voordoet, besteden we hier direct aandacht aan; in het Pestprotocol beschrijven we de wijze waarop we pestgedrag van kinderen in voorkomende gevallen benaderen.  

Door het inzetten van Sometics en BOSOS in groep 1/2 volgen wij de sociaal- emotionele ontwikkeling van de leerlingen. In voorkomende gevallen zal ZIEN! ingezet worden als diagnose middel om een kind/ situatie nader in kaart te brengen.