Binnenkomst 

Ouders zijn welkom in de school, tót het klaslokaal. Daar staat de leerkracht om de kinderen te ontvangen en begroeten. Uw kind gaat zelfstandig het lokaal binnen en gaat daar aan het werk. Dit vinden wij als school belangrijk, op het moment dat een kind (en u als ouder) kiest om het schoolgebouw en klaslokaal binnen te gaan, begint de schooldag en begint het schoolwerk voor de kinderen. Op deze wijze begint een schooldag in de groep met rust en structuur. 

We vinden het ook belangrijk dat ouders zich welkom voelen op school. Er is steeds 1 dag in de week waarop u, als u dat wenst, uw kind van 08.15 uur tot 08.30 uur in de klas kunt brengen en even met uw kind kijken naar zijn/haar werk. De dag wisselt per vakantie. In social schools wordt gemeld welke dag dat is.  

 

Hoe ziet een normale schooldag eruit 

8.30 -11:45 uur Werkperiode, inclusief zelf fruit eten 

11:45-12:15 uur Buiten spelen 

12:15-12:45 uur Lunchen 

12:45-14-00 uur Werkperiode en groepsactiviteiten 

14:00-14:30 uur Taakjes doen en afsluiting van de dag 

 

Zelfstandigheid 

Uw kind wordt elk jaar weer een stukje zelfstandiger. In de middenbouw maken de kinderen hier vaak grote sprongen in. Wij vinden dit een belangrijk proces waar we veel aandacht aan besteden. Hoe meer vertrouwen ze van ons krijgen om iets zelf te doen, hoe meer vertrouwen ze ook in zichzelf krijgen. Het zal uw kind helpen om dat thuis en met het naar school gaan ook te stimuleren.  

Vakgebieden 

 

Sociaal/emotioneel 

Voor de sociaal- emotionele ontwikkeling werken we met “Klassenkracht”. We starten elk jaar met groepsvorming en doen allerlei kennismakingsactiviteiten. De groep maakt gezamenlijk een missie met afspraken hoe de groep met elkaar wil omgaan. 

Bewegen 

Op dinsdag gymmen we in de gymzaal aan de Wilgenstraat. Op die dag nemen de kinderen hun gymtas met gymkleding, gymschoenen en een handdoek mee. Na de gym douchen alle kinderen zodat ze weer fris aan het werk kunnen. 

DoesburgBeweegt 

Door de gemeente Doesburg worden wij in de gelegenheid gesteld deel te nemen aan B-fit. 

Jaarlijks doen onze kinderen mee met verschillende activiteiten zoals:  

  • pleinspelen 

  • clinics van sportclubs 

  • sportinstuiven 

  • ondersteuning bij bewegen van kinderen 

  • aandacht voor gezonde voeding 

 

Dans en drama 

Creatief 

Iedere week wordt er een tekenopdracht en/of handvaardigheidsopdracht gewerkt. Dit is een groepsactiviteit waar alle kinderen aan meedoen. De resultaten worden in de groep of in de gang tentoongesteld. 

Taal 

De montessori taalmaterialen zijn bij de eerste aanbieding en de oefenstof de basis. In de middenbouw gebruiken we “Taal doen!”, de taalmethode voor het montessorionderwijs. De titel geeft aan waar de methode voor staat: Door doen leren de kinderen taal. In deze methode zijn de onderdelen spelling, technische taal, begrijpend lezen en woordenschat geïntegreerd.  

Lezen 

Voor het aanvankelijk leren lezen gebruiken we in groep 3 de leesmethode “Lijn 3”. Daarna gaan de kinderen met technisch lezen door met de methode “Leesparade”. In de hele school is veel aandacht voor leesbevordering en leesmotivatie. Elke dag lezen de kinderen minimaal twee keer 20 minuten zelfstandig. Tijdens het eten wordt er door de leerkracht voorgelezen. 

Wij werken met een dyslexieprotocol voor de groepen 1 t/m 8. Dit dyslexieprotocol, ter inzage op onze school, passen we elk jaar aan de nieuwste ontwikkelingen aan.  

Bibliotheek 

Ter bevordering van de leesbeleving, belangstelling in lezen en boekpromotie, beschikken wij, in samenwerking met Bibliotheek Veluwezoom, over de Bibliotheek op School.  

Uw kind wordt bij inschrijving op ons Kindcentrum automatisch lid van de bieb. 

Rekenen 

In de midden- en bovenbouw werken we met de Montessori Rekenkast “Ik wil rekenen”. De kinderen leren hiermee rekenen op basis van begrip. Deze methode biedt een ruime hoeveelheid gevarieerde leerstof met de inzet van montessorimateriaal, waarmee kinderen op hun eigen niveau kunnen werken. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van software Rekentuin voor het automatiseren en oefenen van de basisvaardigheden. 

Kosmisch onderwijs 

Kosmisch onderwijs is bedoeld om kinderen zicht te geven op hun plek tussen anderen, in de natuur, in deze wereld en in het universum. We gebruiken thema’s om alle vakgebieden zoals aardrijkskunde, biologie en geschiedenis geïntegreerd aan te bieden. Ook rekenen, taal en lezen komen hierbij aan bod. De thema’s worden door middel van algemene lessen aangeboden. Na deze groepslessen kunnen kinderen individueel of in kleine groepjes aan het werk en zich verder verdiepen. Dit gebeurt steeds meer aan de hand van onderzoeksvragen die kinderen zelf bedenken.  

Ik-tafel, spreekbeurt en boekenkring 

Elk jaar houden de kinderen van groep 3 een ik-tafel. Dit is een mini-spreekbeurt waarbij ze voorwerpen meenemen die dicht bij hen staan. Het gaat er vooral om dat ze oefenen om wat aan de klas te vertellen. In groep 4 en 5 houden de kinderen een spreekbeurt, dit is al iets groter dan de ik-tafel. Zodra de data zijn ingepland worden deze doorgegeven en wordt de informatie over het houden van een spreekbeurt meegegeven.  

Eén keer in de paar weken hebben we in de klas een boekenkring. Een aantal kinderen schrijft zich hier vooraf voor in, zodat ze het thuis kunnen voorbereiden. Op de dag dat ze aan de beurt zijn nemen ze een favoriet boek mee, laten dit aan de klas zien en vertellen er over wat ze weten. Zoals wie is de schrijver, waar gaat het verhaal over en waarom vind je het boek zo leuk?  Hierbij gaat het vooral om elkaar enthousiast maken voor verschillende boeken en oefenen met praten voor de groep.  

Digitale middelen/ Mediawijsheid/ ict vaardigheden 

In de groep zijn devices (iPads en Chromebooks) aanwezig en in elk lokaal is een digibord. Wij werken hiermee voor het zoeken en verwerken van informatie en ook zetten wij educatieve programma’s in. Wij werken met een internetprotocol. Door de kinderen te leren werken met de verschillende vormen van multimedia; het zelf opzoeken en beoordelen van informatie en het verwerken van die informatie in werkstukken, films, PowerPointpresentaties en foto’s, leren de kinderen vaardiger te worden met multimedia, hun creativiteit ontwikkelen, maar ervaren ze ook veel leesplezier en doen veel kennis op van alle vakgebieden.  

Schoolreis 

Elk jaar gaat de middenbouw op schoolreis. We hanteren een cyclus van drie verschillende reisjes, waardoor de kinderen elk jaar naar iets anders gaan.