De aandacht voor het kind begint al voor de aanmelding. Wij vinden het belangrijk dat u een goede schoolkeuze maakt. Uw kind moet per slot van rekening acht jaar naar de basisschool.

Verdiept u zich verder in het montessorionderwijs door:

1.       informatie op de website;

2.       een afspraak te maken voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school; u kunt het dagelijkse werken van de kinderen bekijken;

3.       te praten met ouders die u kent en waarvan u weet dat ze kinderen op onze school hebben.

Een kind kan vanaf drie jaar worden aangemeld. We volgen hierbij het aannamebeleid. Dit is aangepast door de invoering van passend onderwijs en de zorgplicht vanaf augustus 2014.

Op de dag dat uw kind vier jaar wordt, mag uw kind volgens de wet naar school. Vanaf de leeftijd drie jaar en 10 maanden is het mogelijk dat uw kind vijf dagdelen op school komt kijken. De groepsleerkracht van de onderbouw maakt een afspraak met u.

Vanaf vijf jaar geldt de leerplicht. Deze gaat in op de eerste van de maand, die volgt op de maand waarin uw kind vijf jaar is geworden.

 

Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen in de school

De vorderingen van de kinderen worden op verschillende manieren gevolgd, zodat de leerkracht in zijn handelen kan aansluiten bij het ontwikkelingsniveau van het kind en er, indien nodig, tijdig kan worden ingegrepen. De leerkracht observeert de kinderen tijdens het werken.  

-       Naar aanleiding van observaties, signaleringen, administratie van de groepsleerkracht en/of observaties van andere leerkrachten, school-, huisarts en/of logopediste vallen dingen op;

-       De leerkracht toetst regelmatig. Naast de toetsen die bij de leerinhouden horen, maken we ook gebruik van landelijk genormeerde toetsen (BOOM-toetsen).

-       Voor de sociaal emotionele ontwikkeling wordt Sometics in de midden- en bovenbouw afgenomen.

-       Voor de registratie voor de kinderen in de onderbouw maken wij gebruik van BOSOS, een ontwikkelingsvolgmodel voor de kinderen van 4-6 jaar.

Ontwikkelingsverslag  

Vanaf groep 2 wordt over uw kind een verslag geschreven door de leerkracht. In dit ontwikkelingsverslag kunt u zien hoe uw kind zich ontwikkelt op de verschillende gebieden. 

We hebben het schooljaar verdeeld in 3 periodes. In iedere periode werkt het kind aan eigen doelen. Iedere periode wordt afgesloten met een kindgesprek tussen leerkracht en leerling. Hierin wordt gesproken over het werken in de afgelopen perioden. Er wordt geëvalueerd en er worden afspraken gemaakt voor de nieuwe periode.   

Naast dit ontwikkelingsverslag is er ook een portfolio. Hierin verzamelt uw kind werk waar hij/ zij trots op is of waarmee bewijs geleverd wordt dat een doel is behaald. In dit portfolio vindt u ook ieder jaar een foto van uw kind, een tekening en twee keer per jaar een ik-rapport.  

Het ontwikkelingsverslag wordt 3 keer per jaar via Social Schools naar u verstuurd. Het portfolio is een map die met uw kind mee naar huis komt en na een week weer terug op school moet zijn. Het is de bedoeling dat er in ieder geval 2 keer per jaar een ouder-kind gesprek gevoerd wordt met de leerkracht naar aanleiding van het portfolio en het ontwikkelingsverslag.